Εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του καρδιοπαθούς - Δ. Παντελάκης, Α. Δραγανίγος : | 16/3/2009 11:08:05 πμ

<< ΕπιστροφήΕκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του καρδιοπαθούς

Περίληψη
Πολύ συχνά, οι καρδιοπάθειες (ισχαιμική, εκφυ-λιστική, υπερτασική) οδηγούν τον πάσχοντα σε πρόω-ρη συνταξιοδότηση με κοινωνικοοικονομικές και ψυχο-λογικές συνέπειες. Εκτιμάται ότι η ορθολογική εκτί-μηση του προβλήματος και η συνεργασία του ιατρού εργασίας με τον καρδιολόγο είναι δυνατόν να επα-νεντάξουν στην παραγωγική ζωή πολλούς καρδιο-παθείς μετά την αποκατάσταση της οξείας φάσης της νόσου.
Συχνά ο Ιατρός Εργασίας καλείται να κρίνει την ικανότητα προς εργασία ατόμων με καρδιοπάθεια.
Στις περιπτώσεις αυτές ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να κατευθύνει την επανένταξη του καρδιοπαθούς ανάλογα με την υπολειπόμενη ικανότητά του προς ερ-γασία και ανάλογα με το ειδικό αντικείμενο της απα-σχόλησής τους. Η εκτίμηση επομένως πρέπει να γίνει πέραν της τυποποιημένης διερεύνησης η οποία εκτε-λείται στο εργαστήριο, όπου η φύση της καταβαλ-λόμενης μυϊκής προσπάθειας εξαρτάται από τα μηχανήματα (κυλιόμενο τάπητα ή αλλα μέσα). Η εκτί-μηση πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τον “εργασιακό φόρτο” νοούμενο ως σύνολο των στοιχείων που απο-τελούν το περιβάλλον της εργασίας (αρχιτεκτονικές ρυθμίσεις, τεχνολογικός κύκλος, εγκαταστάσεις, οργάνωση της εργασίας, βλαπτικοί παράγοντες, ψυχοφυσική απόκριση του ασθενούς).
Τούτο προϋποθέτει στενή συνεργασία του Καρδιο-λόγου, ο οποίος θα εκτιμήσει και θα περιγράψει την ανατομολειτουργική καρδιαγγειακή κατάσταση του ασθενούς με τον Ιατρό Εργασίας, ο οποίος θα εκτι-μήσει το περιβάλλον της εργασίας και τους άμεσους ή έμμεσους παράγοντες κινδύνου για το καρδιαγ-γειακό σύστημα (ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση μυϊ-κού έργου, μικροκλίματος, θορύβου, κραδασμών και χημικών ουσιών όπως: χλωροφόρμιο, φρέον, μονοξείδιο του άνθρακα, νιτρογλυκόλη κ.λ.π.). Ετσι, ο Καρδιολόγος επεμβαίνει σε επίπεδο διάγνωσης, θερα-πείας και αποκατάστασης ενώ ο Ιατρός Εργασίας επεμβαίνει σε επίπεδο μείωσης της έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες. Ο συντονισμός των δύο ειδι-κοτήτων καθιστά δυνατή την επίτευξη του κοινού σκο-πού, δηλαδή τη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε ο κα-ρδιοπαθής να είναι σε θέση ν’ αναπτύξει την εργα-σιακή του δραστηριότητα σύμφωνα με τις δυνα-τότητές του.
Η κοινωνικοοικονομική σημασία του προβλήματος είναι πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός εργατοωρών χάνεται παγκοσμίως λόγω καρδιο-παθειών και το ισχύον σύστημα συνταξιοδότησης λό-γω αναπηρίας δεν λαμβάνει υπόψη την υπολειπόμενη ικανότητα προς εργασία, με αποτέλεσμα πληθώρα αναπηρικών συντάξεων και πρόωρων απομακρύνσεων από την ενεργό ζωή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στη γειτονική Ιταλία, άνω του 40% των πασχόντων από στεφανιαία νόσο συνταξιοδοτείται πρόωρα και δεν επιστρέφει στην εργασία, ενώ μια προσεκτικότερη και πιο ορθολογική αξιολόγηση της υπολειπόμενης ικανότητας προς εργασία θα συνεπέφερε μείωση του αριθμού των αναπηρικών συντάξεων και θα είχε ευεργετική επίδραση στον ψυχισμό του καρδιο-παθούς, ο οποίος θα εξακολουθούσε να θεωρεί τον εαυτό του χρήσιμο μέλος της οικογένειας και της κοινωνίας.
Για τους λόγους αυτούς, θα ήταν δυνατή και ευκταία η θεσμοθέτηση ενός πρωτοκόλλου ελέγχου της ικανότητας του καρδιοπαθούς προς εργασία, με τα ακόλουθα βήματα:
α)εργομετρία με συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση, προς υπολογισμό του Μέγιστου Ανεκτού Φορτίου (εννοούμενου ως το αμέσως προ-ηγούμενο της διακοπής λόγω anaerobic threshold ή της εμφάνισης παθολογικών αλλοιώσεων στο ηλε-κτροκαρδιογράφημα).
α1)στο σημείο αυτό είναι δυνατή η έκφραση μιας πρώτης γνώμης σχετικά με τη δυνατότητα επανέ-νταξης του ασθενούς στο εργατικό δυναμικό και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, κατά πόσον εν-δείκνυται η απασχόληση στην ίδια δραστηριότητα που ασκούσε ο ασθενής πριν τη νόηση ή σε άλλη, πιο κατάλληλη για την κατάστασή του
β)ταυτόχρονα με την επάνοδο στην εργασία, εκτέλεση καταγραφής Holter καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο χώρο της εργασίας και εκτίμηση της καταγραφής σε αντιστοιχία με τη δραστη-ριότητα, η οποία αναπτυσσόταν την κάθε στιγμή (διάφορες φάσεις του εργασιακού κύκλου, ανάπαυ-ση κ.λ.π.) και σε συνάρτηση με τη δοκιμασία κόπω-σης που είχε εκτελεσθεί στο εργαστήριο).
γ)περιοδική παρακολούθηση του επανε-νταγμένου στην εργασία ασθενούς σε συνεργασία του Ιατρού Εργασίας με τον Καρδιολόγο, ώστε ο καρδιοπαθής εργαζόμενος να είναι και να αισθά-νεται “καλυμμένος” καθώς και να είναι γνώστης των δυνατοτήτων και περιορισμών του, ώστε να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση και ψυχική ηρεμία, δε-δομένου ότι η ορθή επανένταξη στην παραγωγική ζωή είναι ο καλύτερος τρόπος για αποτελεσματική αποκατάσταση του καρδιοπαθούς.
Σχηματικά, το πρωτόκολλο επανένταξης του κα-ρδιοπαθούς στην ενεργό ζωή, θα ήταν δυνατό ν’ αποδοθεί όπως περιγράφεται στον πίνακα 1:
Συνοψίζοντας θεωρούμε ότι η επανένταξη του καρδιοπαθούς στην εργασία είναι σκόπιμη και η ορθή διαδικασία προϋποθέτει συνεργασία του Ια-τρού Εργασίας με τον Καρδιολόγο, ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση των ακόλουθων στοιχείων:
1. Υπολειπόμενη ικανότης προς εργασία.
2. Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της εργα-σίας.
3. Εκτίμηση της απόκρισης του ασθενούς στο περιβάλλον της εργασίας και αξιολόγηση του κατά πόσον είναι δυνατή η προσαρμογή του ασθενούς στην εργασιακή δραστηριότητα ή η προσαρμογή της δραστηριότητας στις δυνατότητες του καρδιο-παθούς.

Abstract:
A great number of workers that have suffered a heart attack are declared invalid; it is known that a major cause of invalidism is inadequate medical instruction about fitness and when to return to work, while a major consequence is the arousal of socioeconomic and psychological problems. We estimate that the rational evaluation of the patient’s condition after recovery, by the joint efforts (meant as close collaboration) of the occupational physican and the cardiologist can lead a consistent number of patients to reenter active life, resuming their work and performing the same as before or changing duties as required by the condition of their health and the nature of the work.


Βιβλιογραφία
1.Desoile H., Scherrer J., Truhaut R.: Cardiopathies et travail - “Precis de medecine du travail”, Paris, ed. Masson et Cie 1975, 894 - 900.
2. Hernberg A., Karova R., Koskela R. S., Luoma K.: Angina pectoris, ECG findings and blood pressure of foundry workers in relation to carbon monoxide exposure - Scnd J Work Environ Health, 2: 54, 1976
3. Malinverni C., Mazzoleni D., Cassina G., Seghizi P.: Valutazione della capacita lavorativa ge-nerica e specifica in soggetti cardiopatici riabilitati - Boll Soc It Cardiol 26:1915, 1981
4. Rubino GF., Pettinati L: Medicina del Lavoro, ed. Minerva Medica, Torino 1992, 102 - 120
5. The Healt and Safety Factbook, ed. A. Lloyd Jones, publ. Gee Publishing London 1994, Vol. 1 (5): 5/3
6.Waldron H.A., Baxter P.J.: Introduction and monitoring of occupational diseases - in Occupational healt Practice, ed H.A. Waldron, publ. Butterwoths, London 1989, 41-45.
7. Zanettini R., Tomasini M., Villa A., Cesana GC: L’ infarto del miocardio nell’ eta produttiva: Considerazioni sulla ripresa dell’ attivit’ a lovorativa - Med. Lav. 74: 361-369, 1983.

 

<< Επιστροφή