ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ (Ζωγράφους -πεζογραφους Ποιητές κ.λ.π.)