7-10-2022 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ συνδιοργάνωση ΙΧΕΚ Αναγνωστική