27/06/2023 Εθελονιτκη Αιμοδοσία ΙΧΕΚ – Σύλλογος Στήριξη