6η Ετήσια Επιστημονική Εκδήλωση ΙΧΕΚ

6η Ετήσια Επιστημονική Εκδήλωση ΙΧΕΚ